رفتن به مطلب

Recommended Posts

%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%88_%D8%B4%D

قالب: مثنوی
شاعر: نظامی گنجوی
تاریخ نشر: سده 7 (قمری)

توضیح:
خسرو و شیرین عنوان اثری منظوم و عاشقانه از شاعر ایرانی، نظامی گنجوی است که همچنین منظومهٔ لیلی و مجنون را هم سروده است. این منظومه، داستان عشق خسرو پرویز آخرین پادشاه بزرگ شاهنشاهی ساسانی و شاهزاده ارمنی، شیرین، که بعدها ملکهٔ ارمنستان می‌شود را روایت می‌کند. این داستان را به غیر از نظامی، فردوسی در شاهنامه و شاعران دیگر هم آورده‌اند و نسخه‌های مختلفی از آن با عنوان‌های «شیرین و فرهاد» هم موجود است.

منبع: گنجور

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش ۱ - سرآغاز

خداوندا در توفیق بگشای
نظامی را ره تحقیق بنمای

دلی ده کو یقینت را بشاید
زبانی کافرینت را سراید

مده ناخوب را بر خاطرم راه
بدار از ناپسندم دست کوتاه

درونم را به نور خود برافروز
زبانم را ثنای خود در آموز

به داودی دلم را تازه گردان
زبورم را بلند آوازه گردان

عروسی را که پروردم به جانش
مبارک روی گردان در جهانش

چنان کز خواندنش فرخ شود رای
ز مشک افشاندش خلخ شود جای

سوادش دیده را پر نور دارد
سماعش مغز را معمور دارد

مفرح نامهٔ دلهاش خوانند
کلید بند مشکل هاش دانند

معانی را بدو ده سربلندی
سعادت را بدو کن نقش‌بندی

به چشم شاه شیرین کن جمالش
که خود بر نام شیرینست فالش

نسیمی از عنایت یار او کن
ز فیضت قطره‌ای در کار او کن

چو فیاض عنایت کرد یاری
بیارای کان معنی تا چه داری

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش ۲ - در توحید باری

به نام آنکه هستی نام ازو یافت
فلک جنبش زمین آرام ازو یافت

خدائی کافرینش در سجودش
گواهی مطلق آمد بر وجودش

تعالی الله یکی بی مثل و مانند
که خوانندش خداوندان خداوند

فلک بر پای دارو انجم افروز
خرد را بی‌میانجی حکمت آموز

جواهر بخش فکرتهای باریک
به روز آرنده شب‌های تاریک

غم و شادی نگار و بیم و امید
شب و روز آفرین و ماه و خورشید

نگه دارنده بالا و پستی
گوا بر هستی او جمله هستی

وجودش بر همه موجود قاهر
نشانش بر همه بیننده ظاهر

کواکب را به قدرت کارفرمای
طبایع را به صنعت گوهر آرای

مراد دیده باریک بینان
انیس خاطر خلوت نشینان

خداوندی که چون نامش بخوانی
نیابی در جوابش لن ترانی

نیاید پادشاهی زوت بهتر
ورا کن بندگی هم اوت بهتر

ورای هر چه در گیتی اساسیست
برون از هر چه در فکرت قیاسیست

به جستجوی او بر بام افلاک
دریده وهم را نعلین ادراک

خرد در جستنش هشیار برخاست
چو دانستش نمی‌داند چپ از راست

شناسائیش بر کس نیست دشوار
ولیکن هم به حیرت می‌کشد کار

نظر دیدش چو نقش خویش برداشت
پس انگاهی حجاب از پیش برداشت

مبرا حکمش از زودی و دیری
منزه ذاتش از بالا و زیری

حروف کاینات ار بازجوئی
همه در تست و تو در لوح اوئی

چو گل صدپاره کن خود را درین باغ
که نتوان تندرست آمد بدین داغ

تو زانجا آمدی کاین جا دویدی
ازین جا در گذر کانجا رسیدی

ترازوی همه ایزدشناسی
چه باشد جز دلیلی یا قیاسی

قیاس عقل تا آنجاست بر کار
که صانع را دلیل آید پدیدار

مده اندیشه را زین پیشتر راه
که یا کوه آیدت در پیش یا چاه

چو دانستی که معبودی ترا هست
بدار از جستجوی چون و چه دست

زهر شمعی که جوئی روشنائی
به وحدانیتش یابی گوائی

گه از خاکی چو گل رنگی برآرد
گه از آبی چو ما نقشی نگارد

خرد بخشید تا او را شناسیم
بصارت داد تا هم زو هراسیم

فکند از هیئت نه حرف افلاک
رقوم هندسی بر تخته خاک

نبات روح را آب از جگر داد
چراغ عقل را پیه از بصر داد

جهت را شش گریبان در سر افکند
زمین را چار گوهر در برافکند

چنان کرد آفرینش را به آغاز
که پی بردن نداند کس بدان راز

چنانش در نورد آرد سرانجام
که نتواند زدن فکرت در آن گام

نشاید باز جست از خود خدائی
خدائی برتر است از کدخدائی

بفرساید همه فرسودنیها
همو قادر بود بر بودنیها

چو بخشاینده و بخشندهٔ جود
نخستین مایه‌ها را کرد موجود

بهر مایه نشانی از اخلاص
که او را در عمل کاری بود خاص

یکی را داد بخشش تا رساند
یکی را کرد ممسک تا ستاند

نه بخشنده خبر دارد ز دادن
نه آنکس کو پذیرفت از نهادن

نه آتش را خبر کو هست سوزان
نه آب آگه که هست از جان فروزان

خداوندیش با کس مشترک نیست
همه حمال فرمانند و شک نیست

کرا زهره ز حمالان راهش
که تخلیطی کند در بارگاهش

بسنجد خاک و موئی بر ندارد
بیارد باد و بوئی بر ندارد

زهی قدرت که در حیرت فزودن
چنین ترتیب‌ها داند نمودن

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش ۳ - در استدلال نظر و توفیق شناخت

خبر داری که سیاحان افلاک
چرا گردند گرد مرکز خاک

در این محرابگه معبودشان کیست
وزین آمد شدن مقصودشان چیست

چه می‌خواهند ازین محمل کشیدن
چه می‌جویند ازین منزل بریدن

چرا این ثابت است آن منقلب نام
که گفت این را به جنب آن را بیارام

قبا بسته چو گل در تازه روئی
پرستش را کمر بستند گوئی

مرا حیرت بر آن آورد صدبار
که بندم در چنین بتخانه زنار

ولی چون کردحیرت تیزگامی
عنایت بانگ بر زد کای نظامی

مشو فتنه برین بتها که هستند
که این بتها نه خود را می‌پرستند

همه هستند سرگردان چو پرگار
پدید آرنده خود را طلبکار

تو نیز آخر هم از دست بلندی
چرا بتخانه‌ای را در نبندی

چو ابراهیم بابت عشق میباز
ولی بتخانه را از بت بپرداز

نظر بر بت نهی صورت پرستی
قدم بر بت نهی رفتی و رستی

نموداری که از مه تا به ماهیست
طلسمی بر سر گنج الهیست

طلسم بسته را با رنج‌یابی
چو بگشائی بزیرش گنج یابی

طبایع را یکایک میل در کش
بدین خوبی خرد را نیل در کش

مبین در نقش گردون کان خیالست
گشودن بند این مشکل محالست

مرا بر سر گردون رهبری نیست
جز آن کاین نقش دانم سرسری نیست

اگر دانستنی بودی خود این راز
یکی زین نقش‌ها در دادی آواز

ازین گردنده گنبدهای پرنور
بجز گردش چه شاید دیدن از دور

درست آن شد که این گردش به کاریست
درین گردندگی هم اختیاریست

بلی در طبع هر داننده‌ای هست
که با گردنده گرداننده‌ای هست

از آن چرخه که گرداند زن پیر
قیاس چرخ گردنده همان گیر

اگر چه از خلل یابی درستش
نگردد تا نگردانی نخستش

چو گرداند ورا دست خردمند
بدان گردش بماند ساعتی چند

همیدون دور گردون زین قیاسست
شناسد هر که او گردون شناسست

اگر نارد نمودار خدائی
در اصطرلاب فکرت روشنائی

نه ز ابرو جستن آید نامه نو
نه از آثار ناخن جامه تو

بدو جوئی بیابی از شبه نور
نیابی چون نه زو جوئی ز مه نور

ز هر نقشی که بنمود او جمالی
گرفتند اختران زان نقش فالی

یکی ده دانه جو محراب کرده
یکی سنگی دو اصطرلاب کرده

ز گردشهای این چرخ سبک رو
همان آید کزان سنگ و از آن جو

مگو ز ارکان پدید آیند مردم
چنان کار کان پدید آیند از انجم

که قدرت را حوالت کرده باشی
حوالت را به آلت کرده باشی

اگر تکوین به آلت شد حوالت
چه آلت بود در تکوین آلت

اگر چه آب و خاک و باد و آتش
کنند آمد شدی با یکدیگر خوش

همی تا زو خط فرمان نیاید
به شخص هیچ پیکر جان نیاید

نه هرک ایزدپرست ایزد پرستد
چو خود را قبله سازد خود پرستد

ز خود برگشتن است ایزد پرستی
ندارد روز با شب هم نشستی

خدا از عابدان آن را گزیند
که در راه خدا خود را نبیند

نظامی جام وصل آنگه کنی نوش
که بر یادش کنی خود را فراموش

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش ۴ - آمرزش خواستن

خدایا چون گل ما را سرشتی
وثیقت نامه‌ای بر ما نوشتی

به ما بر خدمت خود عرض کردی
جزای آن به خود بر فرض کردی

چو ما با ضعف خود دربند آنیم
که بگزاریم خدمت تا توانیم

تو با چندان عنایت‌ها که داری
ضعیفان را کجا ضایع گذاری

بدین امیدهای شاخ در شاخ
کرم‌های تو ما را کرد گستاخ

و گرنه ما کدامین خاک باشیم
که از دیوار تو رنگی تراشیم

خلاصی ده که روی از خود بتابیم
به خدمت کردنت توفیق یابیم

ز ما خود خدمتی شایسته ناید
که شادروان عزت را بشاید

ولی چون بندگیمان گوشه گیر است
ز خدمت بندگان را ناگزیر است

اگر خواهی به ما خط در کشیدن
ز فرمانت که یارد سر کشیدن

و گر گردی ز مشتی خاک خشنود
ترا نبود زیان ما را بود سود

در آن ساعت که مامانیم و هوئی
ز بخشایش فرو مگذار موئی

بیامرز از عطای خویش ما را
کرامت کن لقای خویش ما را

من آن خاکم که مغزم دانه تست
بدین شمعی دلم پروانه تست

توئی کاول ز خاکم آفریدی
به فضلم زافرینش بر گزیدی

چو روی افروختی چشمم برافروز
چو نعمت دادیم شکرم در آموز

به سختی صبر ده تا پای دارم
در آسانی مکن فرموش کارم

شناسا کن به حکمتهای خویشم
برافکن برقع غفلت ز پیشم

هدایت را ز من پرواز مستان
چو اول دادی آخر باز مستان

به تقصیری که از حد بیش کردم
خجالت را شفیع خویش کردم

بهر سهوی که در گفتارم افتد
قلم در کش کزین بسیارم افتد

رهی دارم بهفتاد و دو هنجار
از آن یکره گل و هفتاد و دوخار

عقیدم را در آن ره کش عماری
که هست آن راه راه رستگاری

تو را جویم ز هر نقشی که دانم
تو مقصودی ز هر حرفی که خوانم

ز سرگردانی تست اینکه پیوست
بهر نااهل و اهلی می‌زنم دست

بعزم خدمتت برداشتم پای
گر از ره یاوه گشتم راه بنمای

نیت بر کعبه آورد است جانم
اگر در بادیه میرم ندانم

بهر نیک و بدی کاندر میانه است
کرم بر تست و اندیگر بهانه است

یکی را پای بشکستی و خواندی
یکی را بال و پردادی و راندی

ندانم تا من مسکین کدامم
ز محرومان و مقبولان چه نامم

اگر دین دارم و گر بت پرستم
بیامرزم بهر نوعی که هستم

به فضل خویش کن فضلی مرا یار
به عدل خود مکن با فعل من کار

ندارد فعل من آن زور بازو
که با عدل تو باشد هم ترازو

بلی از فعل من فضل تو بیش است
اگر بنوازیم بر جای خویش است

به خدمت خاص کن خرسندیم را
بکس مگذار حاجت مندیم را

چنان دارم که در نابود و در بود
چنان باشم کزو باشی تو خشنود

فراغم ده ز کار این جهانی
چو افتد کار با تو خود تو دانی

منه بیش از کشش تیمار بر من
بقدر زور من نه بار بر من

چراغم را ز فیض خویش ده نور
سرم را زاستان خود مکن دور

دل مست مرا هشیار گردان
ز خواب غفلتم بیدار گردان

چنان خسبان چو آید وقت خوابم
که گر ریزد گلم ماند گلابم

زبانم را چنان ران بر شهادت
که باشد ختم کارم بر سعادت

تنم را در قناعت زنده دل دار
مزاجم را بطاعت معتدل دار

چو حکمی راند خواهی یا قضائی
به تسلیم آفرین در من رضائی

دماغ دردمندم را دوا کن
دواش از خاک پای مصطفی کن

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش ۵ - در نعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم

محمد کافرینش هست خاکش
هزاران آفرین بر جان پاکش

چراغ افروز چشم اهل بینش
طراز کار گاه آفرینش

سرو سرهنگ میدان وفا را
سپه سالار و سر خیل انبیا را

مرقع بر کش نر ماده‌ای چند
شفاعت خواه کار افتاده‌ای چند

ریاحین بخش باغ صبحگاهی
کلید مخزن گنج الهی

یتیمان را نوازش در نسیمش
از آنجا نام شد در یتیمش

به معنی کیمیای خاک آدم
به صورت توتیای چشم عالم

سرای شرع را چون چار حد بست
بنا بر چار دیوار ابد بست

ز شرع خود نبوت را نوی داد
خرد را در پناهش پیروی داد

اساس شرع او ختم جهانست
شریعت‌ها بدو منسوخ از آنست

جوانمردی رحیم و تند چون شیر
زبانش گه کلید و گاه شمشیر

ایازی خاص و از خاصان گزیده
ز مسعودی به محمودی رسیده

خدایش تیغ نصرت داده در چنگ
کز آهن نقش داند بست بر سنگ

به معجز بدگمانان را خجل کرد
جهانی سنگدل را تنگ دل کرد

چو گل بر آبروی دوستان شاد
چو سرو از آبخورد عالم آزاد

فلک را داده سروش سبز پوشی
عمامش باد را عنبر فروشی

زده در موکب سلطان سوارش
به نوبت پنج نوبت چار یارش

سریر عرش را نعلین او تاج
امین وحی و صاحب سر معراج

ز چاهی برده مهدی را به انجم
ز خاکی کرده دیوی را به مردم

خلیل از خیل تاشان سپاهش
کلیم از چاوشان بارگاهش

برنج و راحتش در کوه و غاری
حرم ماری و محرم سوسماری

گهی دندان بدست سنگ داده
گهی لب بر سر سنگی نهاده

لب و دندانش از آن در سنگ زد چنگ
که دارد لعل و گوهر جای در سنگ

سر دندان کنش را زیر چنبر
فلک دندان کنان آورده بر در

بصر در خواب و دل در استقامت
زبانش امتی گو تا قیامت

من آن تشنه لب غمناک اویم
که او آب من و من خاک اویم

به خدمت کرده‌ام بسیار تقصیر
چه تدبیر ای نبی‌الله چه تدبیر

کنم درخواستی زان روضه پاک
که یک خواهش کنی در کار این خاک

برآری دست از آن بردیمانی
نمائی دست برد آنگه که دانی

کالهی بر نظامی کار بگشای
ز نفس کافرش زنار بگشای

دلش در مخزن آسایش آور
بر آن بخشودنی بخشایش آور

اگر چه جرم او کوه گران است
ترا دریای رحمت بیکرانست

بیامرزش روان آمرزی آخر
خدای رایگان آمرزی آخر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش ۶ - در سابقه نظم کتاب

چو طالع موکب دولت روان کرد
سعادت روی در روی جهان کرد

خلیفت وار نور صبح گاهی
جهان بستد سپیدی از سیاهی

فلک را چتر بد سلطان ببایست
که الحق چتر بی‌سلطان نشایست

در آوردند مرغان دهل ساز
سحرگه پنج نوبت را به آواز

بدین تخت روان با جام جمشید
به سلطانی برآمد نام خورشید

ز دولتخانه این هفت فغفور
سخن را تازه‌تر کردند منشور

طغان شاه سخن بر ملک شد چیر
قراخان قلم را داد شمشیر

بدین شمشیر هر کو کار کم کرد
قلم شمشیر شد دستش قلم کرد

من از ناخفتن شب مست مانده
چو شمشیری قلم در دست مانده

بدین دل کز کدامین در در آیم
کدامین گنج را سر برگشایم

چه طرز آرم که ارز آرد زبان را
چه برگیرم که در گیرد جهان را

درآمد دولت از در شاد در روی
هزارم بوسه خوش داد بر روی

که کار آمد برون از قالب تنگ
کلیدت را در گشادند آهن از سنگ

چنین فرمود شاهنشاه عالم
که عشقی نوبرآر از راه عالم

که صاحب حالتان یکباره مردند
زبی‌سوزی همه چون یخ فسردند

فلک را از سر خنجر زبانی
تراشیدی ز سر موی معانی

عطارد را قلم مسمار کردی
پرند زهره بر تن خار کردی

چو عیسی روح را درسی درآموز
چو موسی عشق را شمعی برافروز

ز تو پیروزه بر خاتم نهادن
ز ما مهر سلیمانی گشادن

گرت خواهیم کردن حق‌شناسی
نخواهی کردن آخر ناسپاسی

و گر با تو دم ناساز گیریم
چو فردوسی زمزدت باز گیریم

توانی مهر یخ بر زر نهادن
فقاعی را توانی سر گشادن

دلم چو دید دولت را هم آواز
ز دولت کرد بر دولت یکی ناز

و گر چون مقبلان دولت پرستی
طمع را میل در کش باز رستی

که وقت یاری آمد یاریی کن
درین خون خوردنم غمخواریی کن

ز من فربه تران کاین جنس گفتند
به بازوی ملوک این لعل سفتند

به دولت داشتند اندیشه را پاس
نشاید لعل سفتن جز به الماس

سخنهائی ز رفعت تا ثریا
به اسباب مهیا شد مهیا

منم روی از جهان در گوشه کرده
کفی پست جوین ره توشه کرده

چو ماری بر سر گنجی نشسته
ز شب تا شب بگردی روزه بسته

چو زنبوری که دارد خانه تنگ
در آن خانه بود حلوای صد رنگ

به فر شه که روزی ریز شاخست
کرم گر تنگ شد روزی فراخست

چو خواهم مرغم از روزن درآید
زمین بشکافد و ماهی برآید

از آن دولت که باداعداش بر هیچ
به همت یاریی خواهم دگر هیچ

بسا کارا که شد روشن‌تر از ماه
به همت خاصه همت همت شاه

گر از دنیا وجوهی نیست در دست
قناعت را سعادت باد کان هست

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش ۷ - در ستایش طغرل ارسلان

چون سلطان جوان شاه جوانبخت
که برخوردار باد از تاج و از تخت

سریر افروز اقلیم معانی
ولایت گیر ملک زندگانی

پناه ملک شاهنشاه طغرل
خداوند جهان سلطان عادل

ملک طغرل که دارای وجود است
سپهر دولت و دریای جود است

به سلطانی به تاج و تخت پیوست
به جای ارسلان بر تخت بنشست

من این گنجینه را در می‌گشادم
بنای این عمارت می‌نهادم

مبارک بود طالع نقش بستم
فلک گفتا مبارک باد و هستم

بدین طالع که هست این نقش را فال
مرا چون نقش خود نیکو کند حال

چو نقش از طالع سلطان نماید
چو سلطان گر جهان گیرست شاید

ازین پیکر که معشوق دل آمد
به کم مدت فراغت حاصل آمد

درنگ از بهر آن افتاد در راه
که تا از شغلها فارغ شود شاه

حبش را زلف بر طمغاج بندد
طراز شوشتر در چاج بندد

به باز چتر عنقا را بگیرد
به تاج زر ثریا را بگیرد

شکوهش چتر بر گردون رساند
سمندش کوه از جیحون جهاند

به فتح هفت کشور سر برآرد
سر نه چرخ را در چنبر آرد

گهش خاقان خراج چین فرستد
گهش قیصر گزیت دین فرستد

بحمدالله که با قدر بلندش
کمالی در نیابد جز سپندش

من از شفقت سپند مادرانه
بدود صبحدم کردم روانه

به شرط آنکه گر بوئی دهد خوش
نهد بر نام من نعلی بر آتش

بدان لفظ بلند گوهر افشان
که جان عالمست و عالم جان

اتابک را بگوید کای جهانگیر
نظامی وانگهی صدگونه تقصیر

نیامد وقت آن کاو را نوازیم؟
ز کار افتاده‌ای را کار سازیم؟

به چشمی چشم این غمگین گشائیم؟
به ابروئیش از ابروچین گشائیم؟

ز ملک ما که دولت راست بنیاد
چه باشد گر خرابی گردد آباد

چنین گوینده‌ای در گوشه تا کی
سخندانی چنین بی‌توشه تا کی

از آن شد خانه خورشید معمور
که تاریکان عالم را دهد نور

سخای ابر از آن آمد جهانگیر
که در طفلی گیاهی را دهد شیر

کنون عمریست کین مرغ سخنسنج
به شکر نعمت ما می‌برد رنج

نخورده جامی از میخانه ما
کند از شکرها شکرانه ما

شفیعی چون من و چون او غلامی
چو تو کیخسروی کمتر ز جامی

نظامی چیست این گستاخ روئی
که با دولت کنی گستاخ گوئی

خداوندی که چون خاقان و فغفور
به صد حاجت دری بوسندش از دور

چه عذر آری تو ای خاکی‌تر از خاک
کو گویائی درین خط خطرناک

یکی عذر است کو در پادشاهی
صفت دارد ز درگاه الهی

بدان در هر که بالاتر فروتر
کسی کافکنده‌تر گستاخ روتر

نه بینی برق کاهن را بسوزد
چراغ پیره زن چون برفروزد

همان دریا که موجش سهمناکست
گلی را باغ و باغی را هلاکست

سلیمانست شه با او درین راه
گهی ماهی سخن گوید گهی ماه

دبیران را به آتش گاه سباک
گهی زر در حساب آید گهی خاک

خدایا تا جهان را آب و رنگست
فلک را دور و گیتی را درنگست

جهان را خاص این صاحبقران کن
فلک را یار این گیتی ستان کن

ممتع دارش از بخت و جوانی
ز هر چیزش فزون ده زندگانی

مبادا دولت از نزدیک او دور
مبادا تاج را بی‌فرق او نور

فراخی باد از اقبالش جهان را
ز چترش سربلندی آسمان را

مقیم جاودانی باد جانش
حریم زندگانی آستانش

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش ۸ - ستایش اتابک اعظم شمس‌الدین ابوجعفر محمدبن ایلدگز

به فرح فالی و فیروزمندی
سخن را دادم از دولت بلندی

طراز آفرین بستم قلم را
زدم بر نام شاهنشه رقم را

سرو سر خیل شاهان شاه آفاق
چو ابرو با سری هم جفت و هم طاق

ملک اعظم اتابک داور دور
که افکند از جهان آوازه جور

ابو جعفر محمد کز سر جود
خراسان گیر خواهد شد چو محمود

جهانگیر آفتاب عالم افروز
بهر بقعه قران ساز و قرین سوز

دلیل آنک آفتاب خاص و عام است
که شمس‌الدین والدنیاش نام است

چنان چون شمس کانجم را دهد نور
دهد ما را سعادت چشم بد دور

در آن بخشش که رحمت عام کردند
دو صاحب را محمد نام کردند

یکی ختم نبوت گشته ذاتش
یکی ختم ممالک بر حیاتش

یکی برج عرب را تا ابد ماه
یکی ملک عجم را از ازل شاه

یکی دین را ز ظلم آزاد کرده
یکی دنیا به عدل آباد کرده

زهی نامی که کرد از چشمه نوش
دو عالم را دو میمش حلقه در گوش

زرشک نام او عالم دو نیم است
که عالم را یکی او را دو میم است

به ترکان قلم بی‌نسخ تاراج
یکی میمش کمر بخشد یکی تاج

به نور تاجبخشی چون درخشست
بدین تایید نامش تاج بخشست

چو طوفی سوی جود آرد وجودش
ز جودی بگذرد طوفان جودش

فلک با او کرا گوید که برخیز
که هست این قایم افکن قایم آویز

محیط از شرم جودش زیر افلاک
جبین‌واری عرق شد بر سر خاک

چو دریا در دهد بی‌تلخ روئی
گهر بخشد چو کان بی‌تنگ خوئی

ببارش تیغ او چون آهنین میغ
کلید هفت کشور نام آن تیغ

جهت شش طاق او بر دوش دارد
فلک نه حلقه هم در گوش دارد

جهان چون مادران گشته مطیعش
بنام عدل زاده چون ربیعش

خبرهائی که بیرون از اثیر است
به کشف خاطر او در ضمیر است

کدامین علم کو در دل ندارد
کدام اقبال کو حاصل ندارد

به سر پنجه چو شیران دلیر است
بدین شیر افکنی یارب چه شیر است؟

نه با شیری کسی را رنجه دارد
نه از شیران کسی هم پنجه دارد

سنانش از موی باریکی سترده
ز چشم موی بینان موی برده

ز هر مقراضه کو چون صبح رانده
عدو چون میخ در مقراض مانده

زهر شمشیر کو چون صبح جسته
مخالف چون شفق در خون نشسته

سمندش در شتاب آهنگ بیشی
فلک را هفت میدان داده پیشی

زمین زیر عنانش گاو ریش است
اگر چه هم عنان گاومیش است

کله بر چرخ دارد فرق بر ماه
کله داری چنین باید زهی شاه

همه عالم گرفت از نیک رائی
چنین باشد بلی ظل خدائی

سیاهی و سپیدی هر چه هستند
گذشت از کردگار او را پرستند

زره‌پوشان دریای شکن گیر
به فرق دشمنش پوینده چون تیر

طرفداران کوه آهنین چنگ
به رجم حاسدش برداشته سنگ

گلوی خصم وی سنگین درایست
چو مغناطیس از آن آهنربایست

نشد غافل ز خصم آگاهی اینست
نخسبد شرط شاهنشاهی اینست

اتابیک ایلد گز شاه جهان گیر
که زد بر هفت کشور چار تکبیر

دو عالم را بدین یک جان سپرده است
چو جانش هست نتوان گفت مرده است

جهان زنده بدین صاحبقرانست
درین شک نیست کو جان جهانست

جز این یکسر ندارد شخص عالم
مبادا کز سرش موئی شود کم

کس از مادر بدین دولت نزاده است
حبش تا چین بدین دولت گشاده است

فکنده در عراق او باده در جام
فتاده هیبتش در روم و در شام

صلیب زنگ را بر تارک روم
به دندان ظفر خائیده چون موم

سیاه روم را کز ترک شد پیش
به هندی تیغ کرده هندوی خویش

شکارستان او ابخاز و دربند
شبیخونش به خوارزم و سمرقند

ز گنجه فتح خوزستان که کرده است؟
ز عمان تا به اصفاهان که خورده است؟

ممیراد این فروغ از روی این ماه
میفتاد این کلاه از فرق این شاه

هر آن چیزی که او را نیست مقصود
به آتش سوخته گر هست خود عود

هر آنکس کز جهان با او زند سر
در آب افتاد اگر خود هست شکر

هر آن شخصی که او را هست ازو رنج
به زیر خاک باد ار خود بود گنج

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش ۹ - خطاب زمین بوس

زهی دارنده اورنگ شاهی
حوالت گاه تایید الهی

پناه سلطنت پشت خلافت
ز تیغت تا عدم موئی مسافت

فریدون دوم جمشید ثانی
غلط گفتم که حشواست این معانی

فریدون بود طفلی گاو پرورد
تو بالغ دولتی هم شیر و هم مرد

ستد جمشید را جان مار ضحاک
ترا جان بخشد اژدرهای افلاک

گر ایشان داشتندی تخت با تاج
تو تاج و تخت می‌بخشی به محتاج

کند هر پهلوی خسرونشانی
تو خود هم خسروی هم پهلوانی

سلیمان را نگین بود و ترا دین
سکندر داشت آیینه تو آیین

ندیدند آنچه تو دیدی ز ایام
سکندر ز اینه جمشید از جام

زهی ملک جوانی خرم از تو
اساس زندگانی محکم از تو

اگر صد تخت خود بر پشت پیلست
چوبی نقش تو باشد تخت نیلست

به تیغ آهنین عالم گرفتی
به زرین جام جای جم گرفتی

به آهن چون فراهم شد خزینه
از آهن وقف کن بر آبگینه

به دستوری حدیثی چند کوتاه
بخواهم گفت اگر فرمان دهد شاه

من از سحر سحر پیکان راهم
جرس جنبان هارورتان شاهم

نخستین مرغ بودم من درین باغ
گرم بلبل کنی کینت و گر زاغ

به عرض بندگی دیر آمدم دیر
و گر دیر آمدم شیر آمدم شیر

چه خوش گفت این سخن پیر جهانگرد
که دیر آی و درست آی ای جوانمرد

در این اندیشه بودم مدتی چند
که نزلی سازم از بهر خداوند

نبودم تحفه چیپال و فغفور
که پیش آرم زمین را بوسم از دور

بدین مشتی خیال فکرت انگیز
بساط بوسه را کردم شکر ریز

اگر چه مور قربان را نشاید
ملخ نزل سلیمان را نشاید

نبود آبی جز این در مغز میغم
و گر بودی نبودی جان دریغم

به ذره آفتابی را که گیرد
به گنجشکی عقابی را که گیرد

چه سود افسوس من کز کدخدائی
جز این موئی ندارم در کیائی

حدیث آنکه چون دل گاه و بیگاه
ملازم نیستم در حضرت شاه

نباشد بر ملک پوشیده رازم
که من جز با دعا باکس نسازم

نظامی اکدشی خلوت نشینست
که نیمی سرکه نیمی انگبینست

ز طبع‌تر گشاده چشمه نوش
بزهد خشک بسته بار بر دوش

دهان زهدم ار چه خشک خانیست
لسان رطبم آب زندگانیست

چو مشک از ناف عزلت بو گرفتم
به تنهائی چو عنقا خو گرفتم

گل بزم از چو من خاری نیاید
ز من غیر از دعا کاری نیاید

ندانم کرد خدمتهای شاهی
مگر لختی سجود صبحگاهی

رعونت در دماغ از دام ترسم
طمع در دل ز کار خام ترسم

طمع را خرقه بر خواهم کشیدن
رعونت را قبا خواهم دریدن

من و عشقی مجرد باشم آنگاه
بیاسایم چو مفرد باشم آنگاه

سر خود را به فتراکت سپارم
ز فتراکت چو دولت سر بر آرم

گرم دور افکنی در بوسم از دور
و گر بنوازیم نور علی نور

به یک خنده گرت باید چو مهتاب
شب افروزی کنم چون کرم شبتاب

چو دولت هر که را دادی به خود راه
نبشتی بر سرش یامیر یا شاه

چو چشم صبح در هر کس که دیدی
پلاس ظلمت ازوی در کشیدی

به هر کشور که چون خورشید راندی
زمین را بدره بدره زر فشاندی

زر افشانت همه ساله چنین باد
چو تیغت حصن جانت آهنین باد

جهان بیرون مباد از حکم و رایت
زمین خالی مباد از خاک پایت

سرت زیر کلاه خسروی باد
به خسرو زادگان پشتت قوی باد

به هر منزل که مشک افشان کنی راه
منور باش چون خورشید و چون ماه

به هر جانب که روی آری به تقدیر
رکابت باد چون دولت جهانگیر

جنابت بر همه آفاق منصور
سپاهت قاهر و اعدات مقهور

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش ۱۰ - در مدح شاه مظفرالدین قزل ارسلان

سبک باش ای نسیم صبح گاهی
تفضل کن بدان فرصت که خواهی

زمین را بوسه ده در بزم شاهی
که دارد بر ثریا بارگاهی

جهان‌بخش آفتاب هفت کشور
که دین و دولت ازوی شد مظفر

شه مشرق که مغرب را پناهست
قزل شه کافسرش بالای ماهست

چو مهدی گر چه شد مغرب وثاقش
گذشت از سر حد مشرق یتاقش

نگینش گر نهد یک نقش بر موم
خراج از چین ستاند جزیت از روم

اگر خواهد به آب تیغ گل رنگ
برآرد رود روس از چشمه زنگ

گرش باید به یک فتح الهی
فرو شوید ز هندوستان سیاهی

ز بیم وی که جور از دور بر دست
چو برق ار فتنه‌ای زاد است مردست

چو ابر از جودهای بی‌دریغش
جهان روشن شده مانند تیغش

سخای ابر چون بگشاید از بند
بصد تری فشاند قطره‌ای چند

ببخشد دست او صد بحر گوهر
که در بخشش نگردد ناخنش تر

به خورشیدی سریرش هست موصوف
به مه بر کرده معروفیش معروف

زمین هفت است و گر هفتاد بودی
اگر خاکش نبودی باد بودی

زحل گر نیستی هندوی این نام
بدین پیری در افتادی ازین بام

ارس را در بیابان جوش باشد
چو در دریا رسد خاموش باشد

اگر دشمن رساند سر به افلاک
بدین درگه چه بوسد جز سر خاک

اگر صد کوه در بندد به بازو
نباشد سنگ با زر هم ترازو

از آن منسوج کو را دور دادست
به چار ارکان کمربندی فتادست

وزان خلعت که اقبالش بریدست
به هفت اختر کله‌واری رسیدست

وزان آتش که الماسش فروزد
عدو گر آهنین باشد بسوزد

چو دیو از آهنش دشمن گریزد
که بر هر شخص کافتد برنخیزد

ز تیغی کانچنان گردن گذارد
چه خارد خصم اگر گردن نخارد

زکال از دود خصمش عود گردد
که مریخ از ذنب مسعود گردد

حیاتش با مسیحا هم رکابست
صبوحش تا قیامت در حسابست

به آب و رنگ تیغش برده تفضیل
چو نیلوفر هم از دجله هم از نیل

بهر حاجت که خلق آغاز کرده
دری دارد چو دریا باز کرده

کس از دریای فضلش نیست محروم
ز درویش خزر تا منعم روم

پی موریست از کین تا به مهرش
سر موئیست از سر تا سپهرش

هر آن موری که یابد بر درش بار
سلیمانیش باید نوبتی دار

هر آن پشه که برخیزد ز راهش
سر نمرود زیبد بارگاهش

زناف نکته نامش مشک ریزد
چو سنبل خورد از آهو مشک خیزد

ز ادراکش عطارد خوشه چینست
مگر خود نام خانش خوشه زینست

چو بر دریا زند تیغ پلالک
به ماهی گاو گوید کیف حالک

گر از نعلش هلال اندازه گیرد
فلک را حلقه در دروازه گیرد

ضمیرش کاروانسالار غیب است
توانا را ز دانائی چه عیب است

به مجلس گر می‌و ساقی نماند
چو باقی ماند او باقی نماند

از آن عهده که در سر دارد این عهد
بدین مهدی توان رستن از این مهد

اگر طوفان بادی سهمناکست
سلیمانی چنین داری چه باکست

اگر خود مار ضحاکی زند نیش
چو در خیل فریدونی میندیش

بر اهل روزگار از هر قرانی
نیامد بی‌ستمکاری زمانی

ز خسف این قران ما را چه بیمست
که دارا دادگر داور رحیمست

قرانی را که با این داد باشد
چو فال از باد باشد باد باشد

جهان از درگهش طاقی کمینه است
بر این طاق آسمان جام آبگینه است

بر آن اوج از چو ما گردی چه خیزد
که ابر آنجا رسد آبش بریزد

بر آن درگه چو فرصت یابی ای باد
بیار این خواجه تاش خویش را یاد

زمین بوسی کن از راه غلامی
چنان گو کاین چنین گوید نظامی

که گر بودم ز خدمت دور یک چند
نبودم فارغ از شغل خداوند

چو شد پرداخته در سلک اوراق
مسجل شد بنام شاه آفاق

چو دانستم که این جمشید ثانی
که بادش تا قیامت زندگانی

اگر برگ گلی بیند در این باغ
بنام شاه آفاقش کند داغ

مرا این رهنمونی بخت فرمود
که تا شه باشد از من بنده خشنود

شنیدستم که دولت پیشه‌ای بود
که با یوسف رخیش اندیشه‌ای بود

چنان در کار آن دلدار دل بست
که از تیمار کار خویشتن رست

چنان در دل نشاند آن دلستان را
که با جانش مسلسل کرد جان را

گرش صد باغ بخشیدندی از نور
نبردی منت یک خوشه انگور

چو دادندی گلی بر دست یارش
رخ از شادی شدی چون نوبهارش

به حکم آنکه یار او را چو جان بود
مدام از شادی او شادمان بود

مراد شه که مقصود جهانست
بعینه با برادر هم چنانست

مباد این درج دولت را نوردی
میفتاد اندر این نوشاب گردی

جمالش باد دایم عالم افروز
شبش معراج باد و روز نوروز

بقدر آنکه باد از زلف مشگین
گهی هندوستان سازد گهی چین

همه ترکان چین بادند هندوش
مباد از چینیان چینی برابر وش

حسودش بسته بند جهان باد
چو گردد دوست بستش پرنیان باد

مطیعش را زمی پر باد گشتی
چو یاغی گشت بادش تیز دشتی

چنین نزلی که یابی پرمانیش
مبارکباد بر جان و جوانیش

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش ۱۱ - در پژوهش این کتاب

مرا چون هاتف دل دید دمساز
بر آورد از رواق همت آواز

که بشتاب ای نظامی زود دیرست
فلک بد عهد و عالم زود سیرست

بهاری نو برآر از چشمه نوش
سخن را دست بافی تازه در پوش

در این منزل بهمت ساز بردار
درین پرده به وقت آواز بردار

کمین سازند اگر بی‌وقت رانی
سراندازند اگر بی‌وقت خوانی

زبان بگشای چون گل روزکی چند
کز این کردند سوسن را زبان‌بند

سخن پولاد کن چون سکه زر
بدین سکه درم را سکه می‌بر

نخست آهنگری باتیغ بنمای
پس آنگه صیقلی را کارفرمای

سخن کان از سر اندیشه ناید
نوشتن را و گفتن را نشاید

سخن را سهل باشد نظم دادن
بباید لیک بر نظم ایستادن

سخن بسیار داری اندکی کن
یکی را صد مکن صد را یکی کن

چو آب از اعتدال افزون نهد گام
ز سیرابی به غرق آرد سرانجام

چو خون در تن عادت بیش گردد
سزای گوشمال نیش گردد

سخن کم گوی تا بر کار گیرند
که در بسیار بد بسیار گیرند

ترا بسیار گفتن گر سلیم است
مگو بسیار دشنامی عظیم است

سخن جانست و جان داروی جانست
مگر چون جان عزیز از بهر آنست

تو مردم بین که چون بیرای و هوشند
که جانی را به نانی می‌فروشند

سخن گوهر شد و گوینده غواص
به سختی در کف آید گوهر خاص

ز گوهر سفتن استادان هراسند
که قیمت مندی گوهر شناسند

نه بینی وقت سفتن مرد حکاک
به شاگردان دهد در خطرناک

اگر هشیار اگر مخمور باشی
چنان زی کز تعرض دور باشی

هزارت مشرف بی‌جامگی هست
به صد افغان کشیده سوی تو دست

به غفلت بر میاور یک نفس را
مدان غافل ز کار خویش کس را

نصیحت‌های هاتف چون شنیدم
چون هاتف روی در خلوت کشیدم

در آن خلوت که دل دریاست آنجا
همه سرچشمه‌ها آنجاست آنجا

نهادم تکیه گاه افسانه‌ای را
بهشتی کردم آتش خانه‌ای را

چو شد نقاش این بتخانه دستم
جز آرایش بر او نقشی نبستم

اگر چه در سخن کاب حیاتست
بود جایز هر آنچه از ممکنات است

چو بتوان راستی را درج کردن
دروغی را چه باید خرج کردن

ز کژ گوئی سخن را قدر کم گشت
کسی کو راستگو شد محتشم گشت

چو صبح صادق آمد راست گفتار
جهان در زر گرفتش محتشم‌وار

چو سرو از راستی بر زد علم را
ندید اندر خزان تاراج غم را

مرا چون مخزن‌الاسرار گنجی
چه باید در هوس پیمود رنجی

ولیکن در جهان امروز کس نیست
که او را درهوس نامه هوس نیست

هوس پختم به شیرین دستکاری
هوس ناکان غم را غمگساری

چنان نقش هوس بستم بر او پاک
که عقل از خواندنش گردد هوسناک

نه در شاخی زدم چون دیگران دست
که بروی جز رطب چیزی توان بست

حدیث خسرو و شیرین نهان نیست
وزان شیرین‌تر الحق داستان نیست

اگر چه داستانی دلپسند است
عروسی در وقایه شهربند است

بیاضش در گزارش نیست معروف
که در بردع سوادش بود موقوف

ز تاریخ کهن سالان آن بوم
مرا این گنج نامه گشت معلوم

کهن سالان این کشور که هستند
مرا بر شقه این شغل بستند

نیارد در قبولش عقل سستی
که پیش عاقلان دارد درستی

نه پنهان بر درستیش آشکار است
اثرهائی کز ایشان یادگار است

اساس بیستون و شکل شبدیز
همیدون در مداین کاخ پرویز

هوسکاری آن فرهاد مسکین
نشان جوی شیر و قصر شیرین

همان شهر و دو آب خوشگوارش
بنای خسرو و جای شکارش

حدیث باربد با ساز دهرود
همان آرام گاه شه به شهرود

حکیمی کاین حکایت شرح کردست
حدیث عشق از ایشان طرح کردست

چو در شصت اوفتادش زندگانی
خدنگ افتادش از شست جوانی

به عشقی در که شست آمد پسندش
سخن گفتن نیامد سودمندش

نگفتم هر چه دانا گفت از آغاز
که فرخ نیست گفتن گفته را باز

در آن جزوی که ماند از عشقبازی
سخن راندم نیت بر مرد غازی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش ۱۲ - سخنی چند در عشق

مراکز عشق به ناید شعاری
مبادا تا زیم جز عشق کاری

فلک جز عشق محرابی ندارد
جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد

غلام عشق شو کاندیشه این است
همه صاحب دلان را پیشه این است

جهان عشقست و دیگر زرق سازی
همه بازیست الا عشقبازی

اگر بی‌عشق بودی جان عالم
که بودی زنده در دوران عالم

کسی کز عشق خالی شد فسردست
کرش صد جان بود بی‌عشق مردست

اگر خود عشق هیچ افسون نداند
نه از سودای خویشت وارهاند

مشو چون خر بخورد و خواب خرسند
اگر خود گربه باشد دل در و بند

به عشق گربه گر خود چیرباشی
از آن بهتر که با خود شیرباشی

نروید تخم کس بی‌دانه عشق
کس ایمن نیست جز در خانه عشق

ز سوز عشق بهتر در جهان چیست
که بی او گل نخندید ابر نگریست

شنیدم عاشقی را بود مستی
و از آنجا خاست اول بت‌پرستی

همان گبران که بر آتش نشستند
ز عشق آفتاب آتش پرستند

مبین در دل که او سلطان جانست
قدم در عشق نه کو جان جانست

هم از قبله سخن گوید هم از لات
همش کعبه خزینه هم خرابات

اگر عشق اوفتد در سینه سنگ
به معشوقی زند در گوهری چنگ

که مغناطیس اگر عاشق نبودی
بدان شوق آهنی را چون ربودی

و گر عشقی نبودی بر گذرگاه
نبودی کهربا جوینده کاه

بسی سنگ و بسی گوهر بجایند
نه آهن را نه که را می‌ربایند

هران جوهر که هستند از عدد بیش
همه دارند میل مرکز خویش

گر آتش در زمین منفذ نیابد
زمین بشکافد و بالا شتابد

و گر آبی بماند در هوا دیر
به میل طبع هم راجع شود زیر

طبایع جز کشش کاری ندانند
حکیمان این کشش را عشق خوانند

گر اندیشه کنی از راه بینش
به عشق است ایستاده آفرینش

گر از عشق آسمان آزاد بودی
کجا هرگز زمین آباد بودی

چو من بی‌عشق خود را جان ندیدم
دلی بفروختم جانی خریدم

ز عشق آفاق را پردود کردم
خرد را دیده خواب‌آلود کردم

کمر بستم به عشق این داستان را
صلای عشق در دادم جهان را

مبادا بهره‌مند از وی خسیسی
به جز خوشخوانی و زیبانویسی

ز من نیک آمد این اربد نویسند
به مزد من گناه خود نویسند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش ۱۳ - عذر انگیزی در نظم کتاب

در آن مدت که من در بسته بودم
سخن با آسمان پیوسته بودم

گهی برج کواکب می‌بریدم
گهی ستر ملایک می‌دریدم

یگانه دوستی بودم خدائی
به صد دل کرده با جان آشنائی

تعصب را کمر در بسته چون شیر
شده بر من سپر بر خصم شمشیر

در دنیا بدانش بند کرده
ز دنیا دل بدین خرسند کرده

شبی در هم شده چون حلقه زر
به نقره نقره زد بر حلقه در

درآمد سر گرفته سر گرفته
عتابی سخت با من در گرفته

که احسنت ای جهاندار معانی
که در ملک سخن صاحبقرانی

پس از پنجاه چله در چهل سال
مزن پنجه در این حرف ورق مال

درین روزه چو هستی پای بر جای
به مردار استخوانی روزه مگشای

نکرده آرزو هرگز ترا بند
که دنیا را نبودی آرزومند

چو داری در سنان نوک خامه
کلید قفل چندین گنج‌نامه

مسی را زر بر اندودن غرض چیست
زر اندر سیم‌تر زین می‌توان زیست

چرا چون گنج قارون خاک بهری
نه استاد سخن گویان دهری؟

در توحید زن کاوازه داری
چرا رسم مغان را تازه داری

سخندانان دلت را مرده دانند
اگر چه زند خوانان زنده خوانند

ز شورش کردن آن تلخ گفتار
ترشروئی نکردم هیچ در کار

ز شیرین کاری شیرین دلبند
فرو خواندم به گوشش نکته‌ای چند

وزان دیبا که می‌بستم طرازش
نمودم نقش‌های دل نوازش

چو صاحب سنگ دید آن نقش ارژنگ
فرو ماند از سخن چون نقش بر سنگ

بدو گفتم ز خاموشی چه جوئی
زبانت کو که احسنتی بگوئی

به صد تسلیم گفت ای من غلامت
زبانم وقف بر تسبیح نامت

چو بشنیدم ز شیرین داستان را
ز شیرینی فرو بردم زبان را

چنین سحری تو دانی یاد کردن
بتی را کعبه‌ای بنیاد کردن

مگر شیرین بدان کردی دهانم
که در حلقم شکر گردد زبانم

اگر خوردم زبان را من شکروار
زبان چون توئی بادا شکربار

به پایان بر چو این ره بر گشادی
تمامش کن چو بنیادش نهادی

در این گفتن ز دولت یاریت باد
برومندی و برخورداریت باد

چرا گشتی درین بی‌غوله پا بست
چنین نقد عراقی بر کف دست

رکاب از شهربند گنجه بگشای
عنان شیر داری پنجه بگشای

فرس بیرون فکن میدان فراخست
تو سرسبزی و دولت سبز شاخست

زمانه نغز گفتاری ندارد
و گر دارد چو تو باری ندارد

همائی کن برافکن سایه برکار
ولایت را به جغدی چند مسپار

چراغند این دو سه پروانه خویش
پدیدار آمده در خانه خویش

دو منزل گر شوند از شهر خود دور
نبینی هیچ کس را رونق و نور

تو آن خورشید نورانی قیاسی
که مشرق تا به مغرب روشناسی

چو تو حالی نهادی پای در پیش
به کنجی هر کسی گیرد سر خویش

هم آفاق هنر یابد حصاری
هم اقلیم سخن بیند سواری

به تندی گفتم ای بخت بلندم
نه تو قصابی و من گوپسندم

مدم دم تا چراغ من نمیرد
که در موسی دم عیسی نگیرد

به حشوی چندم آتش برمیفروز
که من خود چون چراغم خویشتن سوز

من آن شیشه‌ام که گر بر من زنی سنگ
ز نام و کنیتم گیرد جهان ننگ

مسی بینی زری به روی کشیده
به مرداری کلابی بر دمیده

نبینی جز هوای خویش قوتم
بجز بادی نیابی در بروتم

فلک در طالعم شیری نموده‌است
ولیکن شیر پشمینم چه سوداست

نه آن شیرم که با دشمن برآیم
مرا آن بس که من با من برآیم

نشاطی پیش ازین بود آن قدم رفت
غروری کز جوانی بود هم رفت

حدیث کودکی و خودپرستی
رها کن کان خیالی بود و مستی

چو عمر از سی گذشت یا خود از بیست
نمی‌شاید دگر چون غافلان زیست

نشاط عمر باشد تا چهل سال
چهل ساله فرو ریزد پر و بال

پس از پنجه نباشد تندرستی
بصر کندی پذیرد پای سستی

چو شصت آمد نشست آمد پدیدار
چو هفتاد آمد افتاد آلت از کار

به هشتاد و نود چون در رسیدی
بسا سخنی که از گیتی کشیدی

وز آنجا گر به صد منزل رسانی
بود مرگی به صورت زندگانی

اگر صد سال مانی ور یکی روز
بباید رفت ازین کاخ دل افروز

پس آن بهتر که خود را شاد داری
در آن شادی خدا را یاد داری

به وقت خوشدلی چون شمع پرتاب
دهن پر خنده داری دیده پر آب

چو صبح آن روشنان از گریه رستند
که برق خنده را بر لب ببستند

چوبی گریه نشاید بود خندان
وزین خنده نشاید بست دندان

بیاموزم تو را گر کاربندی
که بی گریه زمانی خوش بخندی

چو خندان گردی از فرخنده فالی
بخندان تنگدستی را به مالی

نه بینی آفتاب آسمان را
کز آن خندد که خنداند جهان را

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش ۱۴ - آغاز داستان خسرو و شیرین

چنین گفت آن سخن گوی کهن زاد
که بودش داستانهای کهن یاد

که چون شد ماه کسری در سیاهی
به هرمز داد تخت پادشاهی

جهان افروز هرمز داد می‌کرد
به داد خود جهان آباد می‌کرد

همان رسم پدر بر جای می‌داشت
دهش بر دست و دین بر پای می‌داشت

نسب را در جهان پیوند می‌خواست
به قربان از خدا فرزند می‌خواست

به چندین نذر و قربانش خداوند
نرینه داد فرزندی چه فرزند

گرامی دری از دریای شاهی
چراغی روشن از نور الهی

مبارک طالعی فرخ سریری
به طالع تاجداری تخت‌گیری

پدر در خسروی دیده تمامش
نهاده خسرو پرویز نامش

از آن شد نام آن شهزاده پرویز
که بودی دایم از هر کس پر آویز

گرفته در حریرش دایه چون مشک
چو مروارید تر در پنبه خشک

رخی از آفتاب اندوه کش تر
شکر خندیدنی از صبح خوشتر

چو میل شکرش در شیر دیدند
به شیر و شکرش می پروریدند

به بزم شاهش آوردند پیوست
بسان دسته گل دست بر دست

چو کار از مهد با میدان فتادش
جهان از دوستی در جان نهادش

بهر سالی که دولت می‌فزودش
خرد تعلیم دیگر می‌نمودش

چو سالش پنج شد در هر شگفتی
تماشا کردی و عبرت گرفتی

چو سال آمد به شش چون سرو می‌رست
رسوم شش جهت را باز می‌جست

چنان مشهور شد در خوبروئی
که مطلق یوسف مصرست گوئی

پدر ترتیب کرد آموزگارش
که تا ضایع نگردد روزگارش

بر این گفتار بر بگذشت یک چند
که شد در هر هنر خسرو هنرمند

چنان قادر سخن شد در معانی
که بحری گشت در گوهرفشانی

فصیحی کو سخن چون آب گفتی
سخن با او به اصطرلاب گفتی

چو از باریک بینی موی می‌سفت
به باریکی سخن چون موی می‌گفت

پس از نه سالگی مکتب رها کرد
حساب جنگ شیر و اژدها کرد

چو بر ده سالگی افکند بنیاد
سر سی سالگان می‌داد بر باد

بسر پنجه شدی با پنجه شیر
ستونی را قلم کردی به شمشیر

به تیر از موی بگشادی گره را
به نیزه حلقه بربودی زره را

در آن آماج کو کردی کمان باز
ز طبل زهره کردی طبلک باز

کسی کو ده کمان حالی کشیدی
کمانش را به حمالی کشیدی

ز ده دشمن کمندش خام‌تر بود
ز نه قبضه خدنگش تام‌تر بود

بدی گر خود بدی دیو سپیدی
به پیش بید برگش برگ بیدی

چو برق نیزه را بر سنگ راندی
سنان در سینه خارا نشاندی

چو عمر آمد به حد چارده سال
بر آمد مرغ دانش را پر و بال

نظر در جستنیهای نهان کرد
حساب نیک و بدهای جهان کرد

بزرگ امید نامی بود دانا
بزرگ امید از عقل و توانا

زمین جو جو شده در زیر پایش
فلک را جو به جو پیموده رایش

به دست آورده اسرار نهانی
کلید گنجهای آسمانی

طلب کردش به خلوت شاهزاده
زبان چون تیغ هندی بر گشاده

جواهر جست از آن دریای فرهنگ
به چنگ آورد و زد بر دامنش چنگ

دل روشن به تعلیمش برافروخت
وزو بسیار حکمتها در آموخت

ز پرگار زحل تا مرکز خاک
فرو خواند آفرینش‌های افلاک

به اندک عمر شد دریا درونی
به هر فنی که گفتی ذو فنونی

دل از غفلت به آگاهی رسیدش
قدم بر پایه شاهی رسیدش

چو پیدا شد بر آن جاسوس اسرار
نهانی‌های این گردنده پرگار

ز خدمت خوشترش نامد جهانی
نبودی فارغ از خدمت زمانی

جهاندار از جهانش دوستر داشت
جهان چبود ز جانش دوستر داشت

ز بهر جان درازیش از جهان شاه
ز هر دستی درازی کرد کوتاه

منادی را ندا فرمود در شهر
که وای آن کس که او بر کس کند قهر

اگر اسبی چرد در کشتزاری
و گر غصبی رود بر میوه داری

و گر کس روی نامحرم به بیند
همان در خانه ترکی نشیند

سیاست را ز من گردد سزاوار
بر این سوگندهائی خورد بسیار

چو شه در عدل خود ننمود سستی
پدید آمد جهان را تندرستی

خرابی داشت از کار جهان دست
جهان از دستکار این جهان رست

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش ۱۵ - عشرت خسرو در مرغزار و سیاست هرمز

قضا را از قضا یک روز شادان
به صحرا رفت خسرو بامدادان

تماشا کرد و صید افکند بسیار
دهی خرم ز دور آمد پدیدار

به گرداگرد آن ده سبزه نو
بر آن سبزه بساط افکنده خسرو

می‌سرخ از بساط سبزه می‌خورد
چنین تا پشت بنمود این گل زرد

چو خورشید از حصار لاجوردی
علم زد بر سر دیوار زردی

چو سلطان در هزیمت عود می‌سوخت
علم را می‌درید و چتر می‌دوخت

عنان یک رکابی زیر می‌زد
دو دستی با فلک شمشیر می‌زد

چو عاجز گشت ازین خاک جگرتاب
چو نیلوفر سپر افکند بر آب

ملک زاده در آن ده خانه‌ای خواست
ز سر مستی در او مجلس بیاراست

نشست آن شب بنوشانوش یاران
صبوحی کرد با شب زنده‌داران

سماع ارغنونی گوش می‌کرد
شراب ارغوانی نوش می‌کرد

صراحی را ز می پر خنده می‌داشت
به می جان و جهان را زنده می‌داشت

مگر کز توسنانش بدلگامی
دهن بر کشته‌ای زد صبح بامی

وز این غوری غلامی نیز چون قند
ز غوره کرد غارت خوشه‌ای چند

سحرگه کافتاب عالم افروز
سرشب را جدا کرد از تن روز

نهاد از حوصله زاغ سیه پر
به زیر پر طوطی خایه زر

شب انگشت سیاه از پشت براشت
ز حرف خاکیان انگشت برداشت

تنی چند از گران جانان که دانی
خبر بردند سوی شه نهانی

که خسرو و دوش بی‌رسمی نمود است
ز شاهنشه نمی‌ترسد چه سوداست

ملک گفتا نمی‌دانم گناهش
بگفتند آنکه بیداد است راهش

سمندش کشتزار سبز را خورد
غلامش غوره دهقان تبه کرد

شب از درویش بستد جای تنگش
به نامحرم رسید آواز چنگش

گر این بیگانه‌ای کردی نه فرزند
ببردی خان و مانش را خداوند

زند بر هر رگی فصاد صد نیش
ولی دستش بلرزد بر رگ خویش

ملک فرمود تا خنجر کشیدند
تکاور مرکبش را پی بریدند

غلامش را به صاحب غوره دادند
گلابی را به آبی شوره دادند

در آن خانه که آن شب بود رختش
به صاحبخانه بخشیدند تختش

پس آنگه ناخن چنگی شکستند
ز روی چنگش ابریشم گسستند

سیاست بین که می‌کردند ازین پیش
نه با بیگانه با دردانه خویش

کنون گر خون صد مسکین بریزند
ز بند قراضه برنخیزند

کجا آن عدل و آن انصاف سازی
که با فرزند از اینسان رفت بازی

جهان ز آتش پرستی شد چنان گرم
که بادا زین مسلمانی ترا شرم

مسلمانیم ما او گبر نام است
گر این گبری مسلمانی کدام است

نظامی بر سرافسانه شوباز
که مرغ بند را تلخ آمد آواز

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • گروه تلگرامی دیوونه تو

 • مطالب مشابه

  • توسط ابوالقاسم کریمی فرزندزمین
   گردآوری:
   ابوالقاسم کریمی
   شنبه 1 تیر 1398
    
    
   ***
   همه از دست غیر ناله کنند
   سعدی از دست خویشتن فریاد
   ***
   عافیت می‌بایدت چشم از نکورویان بدوز
   عشق می‌ورزی بساط نیک نامی درنورد
   ***
   هر که می با تو خورد عربده کرد
   هر که روی تو دید عشق آورد
   ***
   دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد
   ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد
   ***
   بی‌حاصلست یارا اوقات زندگانی
   الا دمی که یاری با همدمی برآرد
   ***
   گر من از عهدت بگردم ناجوانمردم نه مَردم
   عاشق صادق نباشد کز ملامت سر بخارد
   ***
   هر که می‌ورزد درختی در سرابستان معنی
   بیخش اندر دل نشاند تخمش اندر جان بکارد
   ***
   غم دل با تو نگویم که نداری غم دل
   با کسی حال توان گفت که حالی دارد
   ***
   عشق داغیست که تا مرگ نیاید نرود
   هر که بر چهره از این داغ نشانی دارد
   ***
   بگریست چشم ابر بر احوال زار من
   جز آه من به گوش وی این ماجرا که برد
   گفتم لب تو را که دل من تو برده‌ای
   گفتا کدام دل چه نشان کی کجا که برد
   ***
   هر که در شهر دلی دارد و دینی دارد
   گو حذر کن که هلاک دل و دین می‌گذرد
   ***
   زنده شود هر که پیش دوست بمیرد
   مرده دلست آن که هیچ دوست نگیرد
   ***
   اگر هزار غم است از جهانیان بر دل
   همین بس است که او غمگسار ما باشد
   ***
   به کسی نگر که ظلمت بزداید از وجودت
   نه کسی نعوذبالله که در او صفا نباشد
   ***
   آیین وفا و مهربانی
   در شهر شما مگر نباشد
   ***
   جنگ از طرف دوست دل آزار نباشد
   یاری که تحمل نکند یار نباشد
   ***
   کسان عتاب کنندم که ترک عشق بگوی
   به نقد اگر نکشد عشقم این سخن بکشد
   ***
   نامم به عاشقی شد و گویند توبه کن
   توبت کنون چه فایده دارد که نام شد
   ***
   ابنای روزگار غلامان به زر خرند
   سعدی تو را به طوع و ارادت غلام شد
   ***
   سود بازرگان دریا بی‌خطر ممکن نگردد
   هر که مقصودش تو باشی تا نفس دارد بکوشد
   ***
   هر که معشوقی ندارد عمر ضایع می‌گذارد
   همچنان ناپخته باشد هر که بر آتش نجوشد
   ***
   آن نه می بود که دور از نظرت می‌خوردم
   خون دل بود که از دیده به ساغر می‌شد
   ***
   اینان مگر ز رحمت محض آفریده‌اند
   کآرام جان و انس دل و نور دیده‌اند
   لطف آیتی‌ست در حق اینان و کبر و ناز
   پیراهنی که بر قد ایشان بریده‌اند
   ***
   دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را
   که مدتی ببریدند و بازپیوستند
   ***
   عیب شیرین دهنان نیست که خون می‌ریزند
   جرم صاحب نظرانست که دل می‌بندند
   ***
   روا بود همه خوبان آفرینش را
   که پیش صاحب ما دست بر کمر گیرند
   قمر مقابله با روی او نیارد کرد
   و گر کند همه کس عیب بر قمر گیرند
   ***
   چنان که در رخ خوبان حلال نیست نظر
   حلال نیست که از تو نظر بپرهیزند
   ***
   مرا به علت بیگانگی ز خویش مران
   که دوستان وفادار بهتر از خویشند
   ***
   غلام همت رندان و پاکبازانم
   که از محبت با دوست دشمن خویشند
   ***
   تا مگس را جان شیرین در تنست
   گرد آن گردد که حلوا می‌کند
   ***
   ما روی کرده از همه عالم به روی او
   وآن سست عهد روی به دیوار می‌کند
   ***
  • توسط ابوالقاسم کریمی فرزندزمین
   اینجا فضای زندگی شعری بلند و مبهمه
   که واسه ی سرودنش ردیف و قافیه کمه
   ما قُلکه آرامشو با گریمون پُر میکنیم
   سیسد روز از هر سالمون ماه عزا و ماتمه
   هر آدمی که قلبشو ,  به غصه ها فروخته
   مسیر سرنوشتش , یه راه پر پیچ و خمه
   شادیه ما قصریه که دیواراش از پلاستیکه
   کنار قصر شادیمون خونه ی سنگی غمه
   قانون اختیار میگه میتونی غم رو بکشی
   اما واسه کشتن غم قدرتمون خیلی کمه
    
  • توسط ابوالقاسم کریمی فرزندزمین
   گردآوری:
   ابوالقاسم کریمی
   شنبه 25 خرداد1398
    
    
   *
   بسیار توقف نکند میوهٔ بر بار
   چون عام بدانست که شیرین و رسیده‌ست
   *
   هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای
   من در میان جمع و دلم جای دیگر است
   *
   ابنای روزگار به صحرا روند و باغ
   صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبر است
   *
       گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم
   هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است
   *
   هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است
   عشقبازی دگر و نفس پرستی دگر است
   *
   آدمی صورت اگر دفع کند شهوت نفس
   آدمی خوی شود ور نه همان جانور است
   *
     بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ
   در طریق عشق اول منزل است
   *
   آن که می‌گوید نظر در صورت خوبان خطاست
   او همین صورت همی‌بیند ز معنی غافلست
   *
   ساربان آهسته ران کآرام جان در محملست
   چارپایان بار بر پشتند و ما را بر دلست
   *
   گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست
   همچنانش در میان جان شیرین منزلست
   *
   غم شربتی ز خون دلم نوش کرد و گفت
   این شادی کسی که در این دور, خرمست
   تنها دل منست گرفتار در غمان
   یا خود در این زمانه دل شادمان کمست
   *
   هر دم که در حضور عزیزی برآوری
   دریاب کز حیات جهان حاصل آن دمست
   *
   هرگز حسد نبرده و حسرت نخورده‌ام
   جز بر دو روی یار موافق که در همست
   *
   دنیا خوشست و مال عزیزست و تن شریف
   لیکن رفیق بر همه چیزی مقدمست
   *
   هرگز نباشد از تن و جانت عزیزتر
   چشمم که در سرست و روانم که در تن است
   *
   عاشق گریختن نتواند که دست شوق
   هر جا که می‌رود متعلق به دامن است
   *
   راست گفتی که فرج یابی اگر صبر کنی
   صبر نیکست کسی را که توانایی هست
   *
   به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس
   که به هر حلقه موییت گرفتاری هست
   *
   گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست
   در و دیوار گواهی بدهد کاری هست
   *
   دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست
   گر دردمند عشق بنالد غریب نیست
   دانند عاقلان که مجانین عشق را
   پروای قول ناصح و پند ادیب نیست
   *
   گر دوست واقفست که بر من چه می‌رود
   باک از جفای دشمن و جور رقیب نیست
   *
   هر شبی روزی و هر روز زوالی دارد
   شب وصل من و معشوق مرا آخر نیست
   *
   گفته بودم غم دل با تو بگویم چندی
   به زبان چند بگویم که دلم حاضر نیست
   *
      احتمال نیش کردن واجبست از بهر نوش
   حمل کوه بیستون بر یاد شیرین بار نیست
   *
   سرو را مانی ولیکن سرو را رفتار نه
   ماه را مانی ولیکن ماه را گفتار نیست
   *
   گر دلم در عشق تو دیوانه شد عیبش مکن
   بدر بی نقصان و زر بی عیب و گل بی خار نیست
   *
   گر دلی داری به دلبندی بده
   ضایع آن کشور که سلطانیش نیست
   درد عشق از تندرستی خوشترست
   گر چه بیش از صبر درمانیش نیست
   *
   هر چه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست
   پنجه بر زورآوران انداختن فرهنگ نیست
   *
   ای که منظور ببینی و تأمل نکنی
   گر تو را قوت این هست مرا امکان نیست
   *
   عارف مجموع را در پس دیوار صبر
   طاقت صبرش نبود ننگ شد و نام رفت
   *
   گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی
   حاصل عمر آن دمست باقی ایام رفت
   *
  • توسط ابوالقاسم کریمی فرزندزمین
   گردآوری:ابوالقاسم کریمی
   30/فروردین/1398
    
   1
   تا گوهر جان در صدف تن پیوست
   وز آب حیات گوهری صورت بست
   گوهر چو تمام شد، صدف را بشکست
   بر طرف کله گوشهٔ سلطان بنشست
   2
   ترس اجل و بیم فنا، هستی توست
   ور نه ز فنا شاخ بقا خواهد رُست
   تا از دم عیسی شده ام زنده به جان
   مرگ آمد و از وجود ما دست بشست
   3
   وی جملهٔ خلق را ز بالا و ز پست
   آورده به فضل خویش از نیست به هست
   بر درگه عدل تو چه درویش و چه شاه
   در خانهٔ عفو تو چه هشیار و چه مست
   4
   معلوم نمی شود چنین از سر دست
   کاین صورت و معنی ز چه رو در پیوست
   اسرار به جمله گی به نزد هر کس
   آن گاه شود عیان که صورت بشکست
   5
   با یار بگفتم به زبانی که مراست
   کز آرزوی روی تو جانم برخاست
   گفتا: قدمی ز آرزو زآن سو نه
   کاین کار به آرزو نمی آمد راست
   6
   هر نقش که بر تختهٔ هستی پیداست
   آن صورت آن کس است کان نقش آراست
   دریای کهن چو بر زند موجی نو
   موجش خوانند و در حقیقت دریاست
   7
   افضل دیدی که هر چه دیدی هیچ است
   سر تا سر آفاق دویدی هیچ است
   هر چیز که گفتی و شنیدی هیچ است
   و آن نیز که در کنج خزیدی هیچ است
   8
   آن کیست که آگاه ز حسن و خرد است
   آسوده ز کفر و دین و از نیک و بد است
   کارش نه چو جسم و نفس داد و ستد است
   آگاه بدو عقل و خود آگه به خود است
   9
   با یک سر موی تو اگر پیوند است
   بر پای دلت هر سر مویی بند است
   گفتی که رهی دراز دارم در پیش
   از خود به خود آی، دوست بین تا چند است
   10
   در کوی تو صد هزار صاحب هوس است
   تا خود، به وصال تو، که را دسترس است
   آن کس که بیافت، دولتی یافت عظیم
   و آن کس که نیافت، داغ نایافت بس است
   11
   در بادیهٔ عشق دویدن چه خوش است
   وز خیر کسان طمع بریدن چه خوش است
   گر دست دهد صحبت اهل نفسی
   دامن ز زمانه در کشیدن چه خوش است
   12
   راه ازل و ابد، زبان و سرِ توست
   و آن دّر که کسی نسفت، در کشور توست
   چیزی چه طلب کنی؟ که گم کرده نه ای
   از خود بطلب، که نقد تو در بر توست
   13
   من من نی ام، آن کس که منم، گوی که کیست؟
   خاموش منم، در دهنم گوی که کیست
   سر تا قدمم نیست به جز پیرهنی
   آن کس که منش پیرهنم، گوی که کیست
   14
   آن کس که درون سینه را دل پنداشت
   گامی دو نرفته، جمله حاصل پنداشت
   علم و ورع و زهد و تمنا و طلب
   این جمله رهند، خواجه منزل پنداشت
   15
   راهی ست دراز و دور، می باید رفت
   آنجات اگر مراد برناید، رفت
   تن مرکب توست تا به جایی برسی
   تو مرکب تن شوی، کجا شاید رفت؟
   16
   از شبنم عشق خاک آدم گل شد
   صد فتنه و شور در جهان حاصل شد
   چون نشتر عشق بر رگ روح زدند
   یک قطره فرو چکید و نامش دل شد
   17
   تا دل ز علایق جهان حُرّ نشود
   هرگز صدف وجود پُر دُر نشود
   پر می نشود کاسهٔ سرها از عقل
   هر کاسه که سر نگون بود، پر نشود
   18
   از رفته قلم هیچ دگرگون نشود
   وز خوردن غم به جز جگر خون نشود
   هان تا جگر خویش به غم خون نکنی
   هر ذره هر آن چه هست افزون نشود
   19
   تاریک شد از هجر دل افروزم، روز
   شب نیز شد از آه جهان سوزم، روز
   شد روشنی از روز و سیاهی ز شبم
   اکنون نه شبم شب است، نه روزم روز
   20
   تا کی باشی ز عافیت در پرهیز
   با خلق به آشتی و با خود به ستیز؟
   ای خفتهٔ بی خبر اگر مرده نه‌ای
   روز آمد و رفت، تا به کی خُسبی؟ خیز
   21
   بیرون ز چهار عنصر و پنج حواس
   از شش جهت و هفت خط و هشت اساس
   سری است نهفته در میان خانهٔ جان
   کان را نتوان یافت به تقلید و قیاس
   22
   تا چند روی از پی تقلید و قیاس
   بگذر ز چهار اسم و از پنج حواس
   گر معرفت خدای خود می طلبی
   در خود نگر و خدای خود را بشناس
   23
   بالا مطلب ز هیچ کس بیش مباش
   چون مرهم نرم باش، چون نیش مباش
   خواهی که ز هیچ کس به تو بد نرسد
   بدخواه و بدآموز و بداندیش مباش
   24
   روزی که برند این تن پر آز را به خاک
   وین قالب پرورده به صد ناز به خاک
   روح از پی من نعره زنان خواهد گفت
   خاک کهن است، می رود باز به خاک
   25
   ای از تو همیشه کار پندار به برگ
   در گوش تو هر زمان همی گوید
   مرگ کای برشده بر هوا، ز گرمی چو بخار
   باز آی به خاک سرد گشته چو تگرگ
   26
   در جستن جام جم جهان پیمودم
   روزی ننشستم و شبی نغنودم
   ز استاد چو وصف جام جم پرسیدم
   آن جام جهان نمای جم، من بودم
   27
   تا ظن نبری کز آن جهان می ترسم
   وز مردن و از کندن جان می ترسم
   چون مرگ حق است، من چرا ترسم از او
   چون نیک نزیستم از آن می ترسم
   28
   من با تو نظر از سر هستی نکنم
   اندیشه ز بالا و ز پستی نکنم
   می‌بینم و می‌پرستم از روی یقین
   خود بینی و خویشتن پرستی نکنم
   29
   از روی تو شاد شد دل غمگینم
   من چون رخ تو به دیگری بگزینم؟
   در تو نگرم، صورت خود می یابم
   در خود نگرم، همه تو را می بینم
   30
   ای دل به چه غم خوردنت آمد پیشه
   وز مرگ چه ترسی، چو درخت از تیشه
   گر زانکه به ناخوشی برندت زینجا
   خوش باش که رستی ز هزار اندیشه
   31
   گر دریابی که از کجا آمده‌ای
   وز بهر چه وز بهر چرا آمده‌ای
   گر بشناسی، به اصل خود بازرسی
   ور نه چو بهایم به چرا آمده‌ای
   32
   ای صوفی صافی که خدا می‌طلبی
   او جای ندارد، ز کجا می‌طلبی؟
   گر زانکه شناسی اش چرا می خواهی
   ور زانکه ندانی اش که را می‌طلبی؟
   33
   گر در نظر خویش حقیری، مردی
   ور بر سر نفس خود امیری، مردی
   مردی نبود فتاده را پای زدن
   گر دست فتاده‌ای بگیری، مردی
   34
   تا ره نبری به هیچ منزل نرسی
   تا جان ندهی به هیچ حاصل نرسی
   حال سگ کهف بین که از نادره‌هاست
   تا حل نشوی به حل مشکل نرسی
    
   *** 
   گردآوری:ابوالقاسم کریمی
   30/فروردین/1398
  • توسط ابوالقاسم کریمی فرزندزمین
   شاخه ها را
   از ساقه ها جدا کردیم
   چُنان که با زمین بیگانه شدیم
    
   وَ ریشه را
   از قلب تپنده ی خاک برکَندیم
   تا جایی , برای مُردن بنا کنیم
    
   حال
   خلاصه ی تمدن
   تقدیسِ کشتار است و
   بردگی
    
   «آری,
   اینچنین بود برادر»
   که تاریخ را
   در«گهواره ی تکرار نوشتیم»
    
   پیش از این
   پیامبران گفته بودند
   «آدمی,
   رنج را , زندگی خواهد کرد».
    
   ابوالقاسم کریمی 1/خرداد/1398
  • توسط sajjad
   نام: آخرین کیفر
   نویسنده: مژگان رضایی راد
   تعداد صفحات: ۴۱۰
   ژانر: عاشقانه، اجتماعی
   خلاصه رمان :
   عشقی که عقل را از تصمیم‌ها خط می‌زند و عاشقی که زندگی‌اش دست خوش اشتباهات بزرگ و کوچک می‌شود و لجوجانه چشم می‌بندد بر اشتباهاتش.
   آنقدر در خواسته هایش غرق می شود که اشتباه از پس اشتباه زاده می شود.
   زمانی چشم‌ می‌گشاید که نه راه پیش دارد و نه پس.
   و تقاص پس می‌دهد، آخرین کیفر…
    
   نسخه PDF به صورت کامل | 2.2 مگابایت
   نسخه ePub برای آیفون و آندروید و … | 190 کیلوبایت
   نسخه اندروید با فرمت اپلیکیشن | 725 کیلوبایت
   نسخه جاوا با فرمت Jar – کتابچه | 791 کیلوبایت
   منبع: رمان فوریو
  • توسط sajjad
   سینا درخشنده متولد 31 شهریور 1371 در شیراز، خواننده است
   فارغ التحصیل لیسانس رشته عمران می باشد نوازنده قابلی است، شعر نیز می سراید و حالا عنوان پدیده موسیقی ایران در عرصه خوانندگی را یدک می کشد
   نام اصلی اش رضا در شناسنامه است
   شروع فعالیت
   فعالیت خود را از سال 1391 وقتی 20 ساله بود با نواختن ساز آغاز کرد
   کم کم در مدت سه سال شروع به تولید چند ترک کرد که بازتاب چندانی نداشت برا همین مجبور شد فعالیت خود را قطع کند تا مشکلات موسیقی خود را برطرف کند
   شهرت
   بعد از مدتی تمرین و کار روی آهنگ ها در نهایت بهمن ماه 1396 با انتشار قطعه کوک حالم به شدت موفق ظاهر شد و سپس با آهنگ یار همیشگی سر زبان ها افتاد
   آشپز خوبیم
   بجز موسیقی به آشپزی علاقه خاصی دارد و می گوید آشپز خوبی هستم، هم غذای ایرانی و هم غذای فرنگی درست می کنم اما ته چین هام یک چیز دیگست
   طرفدار قرمز

   می گوید برای طرفداران استقلال تهران احترام می گذارم ولی به شدت دو آتیشه پرسپولیس هستم
   ازدواج
   آقای خواننده هنوز ازدواج نکرده و مجرد است، برخی کانال های با سو استفاده از عکس هوادارانش تیترهای سینا درخشنده و همسرش را روی عکس های منتشر کردند که صحت ندارد
   شرکت موسیقی
   درخشنده حالا یکی از خواننده ها تحت حمایت شرکت موسیقی آوازی نو به مدیریت حسن اردستانی است، حمید هیراد نیز زیر نظر این شرکت کار می کند
   ورزش
   یکی از دیگر علایق آقای درخشنده ورزش است، اوقات فراغت خود را با فوتبال و والیبال پر می کند و به تناسب اندام خود خیلی توجه می کند
   منبع: فتوکده
  • توسط sajjad
   در این پست قصد داریم جمله های صبح بخیر زیبا رو لیست کنیم. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره.
  • توسط zahra
   سلام
   تو این تاپیک میتونین حرف دلتونو به معشوقتون بگین
   این حرف میتونه ابراز احساسات باشه یا عذرخواهی یا هرچیز دیگه
    
   فقط چند تا قانون داره :
   ۱- بیشتر از یک یا دو جمله نباشه
   ۲- اگر معشوقتون تو این سایت هست میتونین نام کاربریشو هم بنویسید (ننوشتین هم اشکالی نداره ، خودش متوجه میشه بالاخره دیگه ... )
   ۲-بحث کردن ممنوع!
   ۳-توهین یا بی ادبی ممنوع
    
   پ.ن : این تاپیک رو برای این ایجاد کردیم که دیگه هیچ احساسی بخاطر نگفتن و خجالت و غرور و ...  از بین نره
    
   دنیاتون قشنگ 
 • موضوع ها

 • کاربران آنلاین در این صفحه

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
 • جدید...